Witamy na stronie MASCAR Ubezpieczenia
Potrzebna pomoc? +48 510 048 508
Kosmiczna 2, Poraj Pułaskiego 6, Myszków

Ubezpieczenia majątkowe

Dom i mieszkanie


Przedmiot ubezpieczenia:
 • Dom
 • Mieszkanie
 • Budynki lub pomieszczenia gospodarcze
 • Garaże
 • Ogrodzenie
 • Obiekty małej architektury
W ramach polisy ubezpieczenia domu / mieszkania możemy zawrzeć następujące rodzaje ubezpieczeń:
 • Ubezpieczenie domu/ mieszkania wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń
 • losowych
 • Ubezpieczenie stałych elementów od kradzieży
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz roweru
 • Ubezpieczenie nagrobka cmentarnego
 • Assistance domowy, medyczny

W ubezpieczeniach nieruchomości występują dwa rodzaje ubezpieczeń od wszystkich ryzyk oraz od zdarzeń losowych. W drugim przypadku ubezpieczyciel odpowiada za szkody związane tylko ze zdarzeniem losowym wymienionym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to najczęściej: grad, pożar, powódź, uderzenie pojazdu, upadek drzewa lub masztu, uderzenia pioruna, przepięcia, wybuch, zalanie, stłuczenia a także koszty poszukiwania przyczyny szkody i zniszczenia w związku z akcją ratowniczą.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które zapewni nam pokrycie wszelkich kosztów w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim z związku z czynnościami życia prywatnego. To bardzo ważne ubezpieczenie dla każdego. Za opłatą niewielkiej składki (od 10zł) zapewnisz sobie ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach. Towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci odszkodowanie np. za zalanie sąsiada, gdy nasze dziecko wybije komuś szybę, gdy nasz pies pogryzie lub przewróci rowerzystę, gdy rowerem spowodujemy kolizję, gdzy przed naszą posesją na nieodśnieżonym chodniku ktoś złamie nogę, itp.

Gospodarstwa rolne


Do ubezpieczeń rolnych zaliczamy przede wszystkim:
 • Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • Ubezpieczenie budynków rolniczych
 • Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • Ubezpieczenie maszyn rolniczych AgroCasco

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zaliczamy do grupy ubezpieczeń obowiązkowych. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Ubezpieczenie OC rolników zapewnia odszkodowanie jeśli rolnik lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie , lub osoba u niego pracująca wyrządzi osobom trzecim szkodę. Odszkodowanie wypłacane jest za uszkodzenie lub zniszczenie mienia do kwoty 1mln Euro,a za uszkodzenie ciała lub nawet śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa do kwoty 5mln. Euro.

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym również jest obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczenia pojawia się z dniem pokrycia budynku dachem jeśli powierzchnia budynku przekracza 20m2.

Ubezpieczenie budynków obejmuje szkody spowodowane przez:
 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • piorun
 • eksplozję
 • obsunięcie się ziemi
 • tąpnięcie
 • lawinę
 • upadek statku powietrznego

Warto pamiętać, że w ubezpieczeniu obowiązkowym ubezpieczone są tylko budynki a więc należy rozszerzać ochronę o mienie znajdujące się wewnątrz budynków. W zawieraniu umów oraz trybach wypowiedzenia ubezpieczenia OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym stosuje się takie same zasady jak w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, tj. umowa zawierana jest na rok, a wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie upraw i zwierząt w gospodarstwie rolnym. Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Umowę ubezpieczenia zawiera się z wybranym zakładem ubezpieczeń, który podpisał z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne i obowiązuje od zasiewu aż do zbioru.

Dzwoń teraz
510 048 508